In deze Disclaimer wordt verstaan onder:

‘Culin-Art’: BVBA, ingeschreven onder het ondernemingsnummer BE0441.768.880.

‘Koper’: iedere natuurlijke persoon (B2C) die met Culin-Art in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

‘Producten’: het voorwerp van een of meerdere koopovereenkomsten.

De informatie (teksten, beelden, links) op deze website (al dan niet over Producten) is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Culin-Art levert alle mogelijke inspanningen om de correctheid van deze informatie te verzekeren, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie. Culin-Art behoudt zich het recht voor om ten allen tijde wijzigingen of correcties aan te brengen, evenals het geheel of een gedeelte van de informatie te verwijderen.

Op de aangeboden informatie (tekst, beelden) rust van rechtswege auteursrecht, zodat de informatie niet mag worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van Culin-Art. Alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten blijven dus behouden.

Zoals gestipuleerd in onze algemene voorwaarden zal elke communicatie met ons als vertrouwelijk worden behandeld.

Het Belgisch recht is van toepassing.